送陈和仲常博倅嘉禾 其三

吴泳[宋]

送陈和仲常博倅嘉禾 其三原文赏析

未及与君别,先歌送君诗。
浙西数年来,风景非昔时。
红蚕不上箔,青麦空生陂。
六经政之本,无用别出奇。

送陈和仲常博倅嘉禾 其三拼音版

wèi jí yǔ jūn bié, xiān gē sòng jūn shī
zhè xī shù nián lái, fēng jǐng fēi xī shí
hóng cán bù shàng bó, qīng mài kōng shēng bēi
liù jīng zhèng zhī běn, wú yòng bié chū qí

送陈和仲常博倅嘉禾 其三韵律

仄仄仄平仄,平平仄平平。
仄平仄平平,平仄平仄平。
平平仄仄仄,平仄○平○。
仄平仄平仄,平仄仄仄平。

岱山中学诗词网