哭丰宅之吏部二首 其二

刘克庄[宋]

哭丰宅之吏部二首 其二原文赏析

康时才业未全伸,晚建油幢白髮新。
畚土为城尘满面,握拳犹战胆通身。
一生偏任公家怨,四海皆知后事贫。
多少贵交方厚禄,恤孤吊墓属何人。

哭丰宅之吏部二首 其二拼音版

kāng shí cái yè wèi quán shēn, wǎn jiàn yóu chuáng bái fà xīn
běn tǔ wèi chéng chén mǎn miàn, wò quán yóu zhàn dǎn tōng shēn
yī shēng piān rèn gōng jiā yuàn, sì hǎi jiē zhī hòu shì pín
duō shǎo guì jiāo fāng hòu lù, xù gū diào mù shǔ hé rén

哭丰宅之吏部二首 其二韵律

平平平仄仄平平,仄仄平仄仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
仄平平平平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

岱山中学诗词网