灯花戏简西邻

陈起[宋]

灯花戏简西邻原文赏析

西邻逸韵偕秋清,瑶琴曾许月下听。
神驰吟境日復日,金飈转矣寒此盟。
昨夕相逢再有约,六花飞时湖上行。
短檠不密泄此意,辉煌粟粟攒金英。
鬨堂一笑前未睹,信手閒阅灯花经。
一主饮席设林麓,一主盍簪获良朋。
便欲笺天檄滕六,银杯逐马快此情。
晓来喜见万瓦白,乃是天宇清霜明。
得非分薄误灯花,还復灯花戏老兄。

灯花戏简西邻拼音版

xī lín yì yùn xié qiū qīng, yáo qín céng xǔ yuè xià tīng
shén chí yín jìng rì fù rì, jīn biāo zhuǎn yǐ hán cǐ méng
zuó xī xiāng féng zài yǒu yuē, liù huā fēi shí hú shàng xíng
duǎn qíng bù mì xiè cǐ yì, huī huáng sù sù zǎn jīn yīng
hòng táng yī xiào qián wèi dǔ, xìn shǒu xián yuè dēng huā jīng
yī zhǔ yǐn xí shè lín lù, yī zhǔ hé zān huò liáng péng
biàn yù jiān tiān xí téng liù, yín bēi zhú mǎ kuài cǐ qíng
xiǎo lái xǐ jiàn wàn wǎ bái, nǎi shì tiān yǔ qīng shuāng míng
dé fēi fèn báo wù dēng huā, hái fù dēng huā xì lǎo xiōng

灯花戏简西邻韵律

平平仄仄平平平,平平平仄仄仄○。
平平○仄仄仄仄,平平仄仄平仄○。
仄仄○平仄仄仄,仄平平平平仄○。
仄○仄仄仄仄仄,平平仄仄平平平。
仄平仄仄平仄仄,仄仄○仄平平平。
仄仄仄仄仄平仄,仄仄仄平仄平平。
仄仄平平仄平仄,平平仄仄仄仄平。
仄平仄仄仄仄仄,?仄平仄平平平。
仄平○仄仄平平,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网