快轩书怀

白玉蟾[宋]

快轩书怀原文赏析

满树牡丹相次红,客来不放酒杯空。
三分春色二分去,一处风光是处同。
柳絮打残连夜雨,桃花飞落五更风。
与君饮到如泥烂,我欲明朝杖屦东。

快轩书怀拼音版

mǎn shù mǔ dān xiāng cì hóng, kè lái bù fàng jiǔ bēi kōng
sān fēn chūn sè èr fēn qù, yī chù fēng guāng shì chù tóng
liǔ xù dǎ cán lián yè yǔ, táo huā fēi luò wǔ gēng fēng
yǔ jūn yǐn dào rú ní làn, wǒ yù míng cháo zhàng jù dōng

快轩书怀韵律

仄仄仄平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
平平平仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网