送任畹评事赴沂海

姚合[唐]

送任畹评事赴沂海原文赏析

掷笔不作尉,戎衣从嫖姚。
严冬入都门,仆马气益豪。
沂州右镇雄,士勇旌旗高。
洛东无忧虞,半夜开虎牢。
丈夫贵功勋,不贵爵禄饶。
仰眠作书生,衣食何由销。
任生非常才,临事胆不摇。
必当展长画,逆波斩鲸鳌。
九陌尘土黑,话别立远郊。
孟坚勒燕然,岂独在汉朝。

送任畹评事赴沂海拼音版

zhì bǐ bù zuò wèi, róng yī cóng piáo yáo
yán dōng rù dōu mén, pū mǎ qì yì háo
yí zhōu yòu zhèn xióng, shì yǒng jīng qí gāo
luò dōng wú yōu yú, bàn yè kāi hǔ láo
zhàng fū guì gōng xūn, bù guì jué lù ráo
yǎng mián zuò shū shēng, yī shí hé yóu xiāo
rèn shēng fēi cháng cái, lín shì dǎn bù yáo
bì dāng zhǎn zhǎng huà, nì bō zhǎn jīng áo
jiǔ mò chén tǔ hēi, huà bié lì yuǎn jiāo
mèng jiān lēi yàn rán, qǐ dú zài hàn cháo

送任畹评事赴沂海韵律

仄仄仄仄仄,平○○?平。
平平仄平平,仄仄仄仄平。
平平仄仄平,仄仄平平平。
仄平平平平,仄仄平仄平。
仄平仄平平,仄仄仄仄平。
仄平仄平平,○仄平平平。
平平平平平,○仄仄仄○。
仄○仄○仄,仄平仄平平。
仄仄平仄仄,仄仄仄仄平。
仄平仄○平,仄仄仄仄平。

岱山中学诗词网