次韵功远兄惠诗见劳

高斯得[宋]

次韵功远兄惠诗见劳原文赏析

平生闻父师,择术明诺谔。
岂不依德言,其奈根器弱。
昕庭开兽樽,坐听诸臣咋。
谁其酌尝之,自牖勤纳约。
维时鹤山翁,铁作元佑脚。
振鬣一以鸣,万马立皆却。
此老埋虎丘,自顷气何索。
徽音阕不嗣,吾侪得无怍。
偶从锋镝余,来被缨组缚。
每怀季父风,自笑吾痹恶。
十驾希乘黄,其敢自菲薄。
啾啾竟何裨,有如丛间爵。
那知桓将军,早已惮孙绰。
鴥彼鞴上鹰,掣臂将汝攫。
何不追冥鸿,幡然见几作。
会逢故人刘,危言取眙愕。
腥庮忌雕胡,薋菉妬芳若。
遂仇作俑人,意欲屏医药。
乐哉余不亭,闲身颇堪着。
寒溪静可鉴,青山崒如削。
未能及黎侯,且可栖晋鄂。
凭谁共行藏,归语故山鹤。

次韵功远兄惠诗见劳拼音版

píng shēng wén fù shī, zé shù míng nuò è
qǐ bù yī dé yán, qí nài gēn qì ruò
xīn tíng kāi shòu zūn, zuò tīng zhū chén zǎ
shuí qí zhuó cháng zhī, zì yǒu qín nà yuē
wéi shí hè shān wēng, tiě zuò yuán yòu jiǎo
zhèn liè yī yǐ míng, wàn mǎ lì jiē què
cǐ lǎo mái hǔ qiū, zì qǐng qì hé suǒ
huī yīn què bù sì, wú chái dé wú zuò
ǒu cóng fēng dí yú, lái bèi yīng zǔ fù
měi huái jì fù fēng, zì xiào wú bì è
shí jià xī chéng huáng, qí gǎn zì fěi bó
jiū jiū jìng hé bì, yǒu rú cóng jiān jué
nǎ zhī huán jiāng jūn, zǎo yǐ dàn sūn chuò
yù bǐ bèi shàng yīng, chè bì jiāng rǔ jué
hé bù zhuī míng hóng, fān rán jiàn jǐ zuò
huì féng gù rén liú, wēi yán qǔ yí è
xīng yǒu jì diāo hú, cí lù dù fāng ruò
suì chóu zuò yǒng rén, yì yù píng yī yào
lè zāi yú bù tíng, xián shēn pō kān zhe
hán xī jìng kě jiàn, qīng shān zú rú xuē
wèi néng jí lí hóu, qiě kě qī jìn è
píng shuí gòng xíng cáng, guī yǔ gù shān hè

次韵功远兄惠诗见劳韵律

平平○仄平,仄仄平仄仄。
仄仄平仄平,○仄平仄仄。
平○平仄平,仄○平平仄。
平○仄平平,仄仄平仄仄。
平平仄平平,仄仄平仄仄。
仄仄仄仄平,仄仄仄平仄。
仄仄平仄平,仄○仄平仄。
平平仄仄仄,平平仄平仄。
仄○平仄平,平仄平仄仄。
仄平仄仄平,仄仄平仄仄。
仄仄平○平,○仄仄○仄。
平平仄平平,仄○平○仄。
仄平平○平,仄仄仄平仄。
仄仄平仄平,仄仄○仄仄。
平仄平平平,平平仄仄仄。
仄平仄平平,平平仄仄仄。
平○仄平平,?仄仄平仄。
仄平仄仄平,仄仄○平仄。
仄平平仄平,平平○平仄。
平平仄仄○,平平仄○仄。
仄平仄平平,○仄平仄仄。
平平仄○○,平仄仄平仄。

岱山中学诗词网