和寄两庠同舍

赵希逢[宋]

和寄两庠同舍原文赏析

早欲排云扣帝阍,可怜驹隙过青春。
文章未必劣班马,人物直疑分广闽。
夜对短檠空抱恨,日愁破甑暗生尘。
山间江上风和月,令眼傍观却笑人。

和寄两庠同舍拼音版

zǎo yù pái yún kòu dì hūn, kě lián jū xì guò qīng chūn
wén zhāng wèi bì liè bān mǎ, rén wù zhí yí fēn guǎng mǐn
yè duì duǎn qíng kōng bào hèn, rì chóu pò zèng àn shēng chén
shān jiān jiāng shàng fēng hé yuè, lìng yǎn bàng guān què xiào rén

和寄两庠同舍韵律

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,平仄仄平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄仄平仄仄平。

岱山中学诗词网