林自然[宋]

歌原文赏析

访古老洞天,撞见神仙饮三杯。
復三杯,又三杯,不觉醺醺醉。
回头看人间,身在青烟外。

歌拼音版

fǎng gǔ lǎo dòng tiān, zhuàng jiàn shén xiān yǐn sān bēi
fù sān bēi, yòu sān bēi, bù jué xūn xūn zuì
huí tóu kàn rén jiān, shēn zài qīng yān wài

歌韵律

仄仄仄仄平,仄仄平平仄○平。
仄○平,仄○平,仄仄平平仄。
○平○平○,平仄平平仄。

岱山中学诗词网