山行

舒岳祥[宋]

山行原文赏析

今日新晴好,东风散麦鬚。
山泉中琴瑟,岩鸟合笙竽。
总是太平曲,何劳击壤图。
谁知花溅泪,杜老独嗟吁。

山行拼音版

jīn rì xīn qíng hǎo, dōng fēng sàn mài xū
shān quán zhōng qín sè, yán niǎo hé shēng yú
zǒng shì tài píng qū, hé láo jī rǎng tú
shéi zhī huā jiàn lèi, dù lǎo dú jiē xū

山行韵律

平仄平平仄,平平仄仄平。
平平平平仄,平仄仄平平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

岱山中学诗词网