挽雷尚书丧归二首 其二

陈杰[宋]

挽雷尚书丧归二首 其二原文赏析

初闻难及庐山老,晚见丧归南海翁。
犹被恤章虽弗逮,竟成全节略相同。
事惟有死仲连子,貌乃如生颜鲁公。
不尽哀荣千载下,爽鸠墟壠几秋风。

挽雷尚书丧归二首 其二拼音版

chū wén nán jí lú shān lǎo, wǎn jiàn sàng guī nán hǎi wēng
yóu bèi xù zhāng suī fú dǎi, jìng chéng quán jié lüè xiāng tóng
shì wéi yǒu sǐ zhòng lián zi, mào nǎi rú shēng yán lǔ gōng
bù jìn āi róng qiān zǎi xià, shuǎng jiū xū lǒng jǐ qiū fēng

挽雷尚书丧归二首 其二韵律

平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄仄平仄,仄仄平平平仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网