与三儿涉穰田渡车中读朱忠靖中兴事实有感

马廷鸾[宋]

与三儿涉穰田渡车中读朱忠靖中兴事实有感原文赏析

骚情长爱重阳近,客路归迟夕照西。
举目山河秋寂寂,满城风雨晚凄凄。
老思旧隠盟鸥社,寒涉深流信马蹄。
凭轼试看炎绍录,空嗟语石与天齐。

与三儿涉穰田渡车中读朱忠靖中兴事实有感拼音版

sāo qíng zhǎng ài chóng yáng jìn, kè lù guī chí xī zhào xī
jǔ mù shān hé qiū jì jì, mǎn chéng fēng yǔ wǎn qī qī
lǎo sī jiù yǐn méng ōu shè, hán shè shēn liú xìn mǎ tí
píng shì shì kàn yán shào lù, kōng jiē yǔ shí yǔ tiān qí

与三儿涉穰田渡车中读朱忠靖中兴事实有感韵律

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。

岱山中学诗词网