跋高舍人钱舜举君选着色山水

方回[宋]

跋高舍人钱舜举君选着色山水原文赏析

堆青仍积翠,山与水俱奇。
毫髪渔船远,寻常草舍卑。
喜君真好学,索我细题诗。
卷轴频舒卷,明窗肯见思。

跋高舍人钱舜举君选着色山水拼音版

duī qīng réng jī cuì, shān yǔ shuǐ jù qí
háo fà yú chuán yuǎn, xún cháng cǎo shè bēi
xǐ jūn zhēn hào xué, suǒ wǒ xì tí shī
juàn zhóu pín shū juàn, míng chuāng kěn jiàn sī

跋高舍人钱舜举君选着色山水韵律

平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

岱山中学诗词网