挽陈郡倅用虎妻朱安人 其二

余谦一[宋]

挽陈郡倅用虎妻朱安人 其二原文赏析

太息睢阳事,重围保障孤。
兄公能死节,女子亦捐躯。
半被金闺婿,孤灯自发姑。
百年遗恨处,风雨暗环湖。

挽陈郡倅用虎妻朱安人 其二拼音版

tài xī suī yáng shì, chóng wéi bǎo zhàng gū
xiōng gōng néng sǐ jié, nǚ zǐ yì juān qū
bàn bèi jīn guī xù, gū dēng zì fā gū
bǎi nián yí hèn chù, fēng yǔ àn huán hú

挽陈郡倅用虎妻朱安人 其二韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

岱山中学诗词网