又赋 其五

文天祥[宋]

又赋 其五原文赏析

寄兴逃吾病,吟诗老此生。
风高鸿雁起,晴久鹁鸠鸣。
野树辞秋落,溪云带雨行。
晚凉便懒坐,移傍竹阴清。

又赋 其五拼音版

jì xìng táo wú bìng, yín shī lǎo cǐ shēng
fēng gāo hóng yàn qǐ, qíng jiǔ bó jiū míng
yě shù cí qiū luò, xī yún dài yǔ xíng
wǎn liáng biàn lǎn zuò, yí bàng zhú yīn qīng

又赋 其五韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平仄仄仄,平仄仄平平。

岱山中学诗词网