送张叔夏游金陵

仇远[宋]

送张叔夏游金陵原文赏析

肯向金渊暂泊舟,相逢衮衮别方休。
移宫换羽周郎顾,咏月吟风太白游。
床上无金犹好客,尊中有酒可消愁。
明朝又作臺城客,细看青山似洛州。

送张叔夏游金陵拼音版

kěn xiàng jīn yuān zàn pō zhōu, xiāng féng gǔn gǔn bié fāng xiū
yí gōng huàn yǔ zhōu láng gù, yǒng yuè yín fēng tài bái yóu
chuáng shàng wú jīn yóu hào kè, zūn zhōng yǒu jiǔ kě xiāo chóu
míng cháo yòu zuò tái chéng kè, xì kàn qīng shān shì luò zhōu

送张叔夏游金陵韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网