与图书工罗翁

艾性夫[宋]

与图书工罗翁原文赏析

木天荒寒风雨黑,夜气无人验东壁。
天球大玉生土花,虞歌鲁颂谁能刻。
翁持铁笔不得用,小试印材蒸栗色。
我今白首正逃名,运与黄杨俱受厄。
藏锋少竢时或至,精艺终为人爱惜。
固不必附名党锢碑,亦不必寄姓麻姑石。
江湖诗板待翁来,传与鷄林读书客。

与图书工罗翁拼音版

mù tiān huāng hán fēng yǔ hēi, yè qì wú rén yàn dōng bì
tiān qiú dà yù shēng tǔ huā, yú gē lǔ sòng shuí néng kè
wēng chí tiě bǐ bù de yòng, xiǎo shì yìn cái zhēng lì sè
wǒ jīn bái shǒu zhèng táo míng, yùn yǔ huáng yáng jù shòu è
cáng fēng shǎo sì shí huò zhì, jīng yì zhōng wéi rén ài xī
gù bù bì fù míng dǎng gù bēi, yì bù bì jì xìng má gū shí
jiāng hú shī bǎn dài wēng lái, chuán yǔ jī lín dú shū kè

与图书工罗翁韵律

仄平平平平仄仄,仄仄平平仄平仄。
平平仄仄平仄平,平平仄仄平平仄。
平平仄仄仄仄仄,仄仄仄平平仄仄。
仄平仄仄○平平,仄仄平平平仄仄。
○平仄仄平仄仄,平仄平平平仄仄。
仄仄仄仄平仄仄平,仄仄仄仄仄平平仄。
平平平仄仄平平,○仄平平仄平仄。

岱山中学诗词网