干道七年册皇太子四首 其四

郊庙朝会歌辞[宋]

干道七年册皇太子四首 其四原文赏析

储副豫定,器之公兮。
册授孔时,礼之隆兮。
天步迟迟,旋九重兮。
寿祉万年,德无穷兮。

干道七年册皇太子四首 其四拼音版

chǔ fù yù dìng, qì zhī gōng xī
cè shòu kǒng shí, lǐ zhī lóng xī
tiān bù chí chí, xuán jiǔ zhòng xī
shòu zhǐ wàn nián, dé wú qióng xī

干道七年册皇太子四首 其四韵律

平仄仄仄,仄平平平。
仄仄仄平,仄平平平。
平仄○○,平仄○平。
仄仄仄平,仄平平平。

岱山中学诗词网