感寓

刘威[唐]

感寓原文赏析

海竭山移岁月深,分明齐得世人心。
颜回徒恨少成古,彭祖何曾老至今。
须向道中平贵贱,还从限内任浮沈。
他年免似骊山鬼,信有蓬莱不可寻。

感寓拼音版

hǎi jié shān yí suì yuè shēn, fēn míng qí dé shì rén xīn
yán huí tú hèn shào chéng gǔ, péng zǔ hé céng lǎo zhì jīn
xū xiàng dào zhōng píng guì jiàn, hái cóng xiàn nèi rèn fú shěn
tā nián miǎn shì lí shān guǐ, xìn yǒu péng lái bù kě xún

感寓韵律

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄仄平仄,平仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄平平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网