寄赠孙路处士

郑谷[唐]

寄赠孙路处士原文赏析

平生诗誉更谁过,归老东吴命若何。
知己凋零垂白髮,故园寥落近沧波。
酒醒藓砌花阴转,病起渔舟鹭迹多。
深入富春人不见,闲门空掩半庭莎。

寄赠孙路处士拼音版

píng shēng shī yù gèng shuí guò, guī lǎo dōng wú mìng ruò hé
zhī jǐ diāo líng chuí bái fà, gù yuán liáo luò jìn cāng bō
jiǔ xǐng xiǎn qì huā yīn zhuǎn, bìng qǐ yú zhōu lù jī duō
shēn rù fù chūn rén bú jiàn, xián mén kōng yǎn bàn tíng shā

寄赠孙路处士韵律

平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄仄仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。

岱山中学诗词网