下第东归留辞刑部郑郎中諴

黄滔[唐]

下第东归留辞刑部郑郎中諴原文赏析

去违知己住违亲,欲发羸蹄进退频。
万里家山归养志,数年门馆受恩身。
莺声历历秦城晓,柳色依依灞水春。
明日蓝田关外路,连天风雨一行人。

下第东归留辞刑部郑郎中諴拼音版

qù wéi zhī jǐ zhù wéi qīn, yù fā léi tí jìn tuì pín
wàn lǐ jiā shān guī yǎng zhì, shù nián mén guǎn shòu ēn shēn
yīng shēng lì lì qín chéng xiǎo, liǔ sè yī yī bà shuǐ chūn
míng rì lán tián guān wài lù, lián tiān fēng yǔ yī xíng rén

下第东归留辞刑部郑郎中諴韵律

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。

岱山中学诗词网