新竹

李建勋[唐]

新竹原文赏析

袅袅熏风软,娟娟湛露光。
参差仙子仗,迤逦羽林枪。
迥去侵花地,斜来破藓墙。
箨干犹抱翠,粉腻若涂装。
径曲茎难数,阴疎叶未长。
懒嫌吟客倚,甘畏夏虫伤。
映水如争立,当轩自着行。
北庭尊酒兴,还为此君狂。

新竹拼音版

niǎo niǎo xūn fēng ruǎn, juān juān zhàn lù guāng
cēn cī xiān zǐ zhàng, yǐ lǐ yǔ lín qiāng
jiǒng qù qīn huā dì, xié lái pò xiǎn qiáng
tuò gàn yóu bào cuì, fěn nì ruò tú zhuāng
jìng qū jīng nán shù, yīn shū yè wèi zhǎng
lǎn xián yín kè yǐ, gān wèi xià chóng shāng
yìng shuǐ rú zhēng lì, dāng xuān zì zhe xíng
běi tíng zūn jiǔ xìng, hái wèi cǐ jūn kuáng

新竹韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
○平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平○仄,平○仄仄○。
仄平○仄仄,平仄仄平平。
仄仄○平仄,○平仄仄○。
仄○平仄○,平平仄平平。

岱山中学诗词网