诗三百三首 二一三

寒山[唐]

诗三百三首 二一三原文赏析

可畏轮迴苦,往復似翻尘。
蚁巡环未息,六道乱纷纷。
改头换面孔,不离旧时人。
速了黑暗狱,无令心性昏。

诗三百三首 二一三拼音版

kě wèi lún huí kǔ, wǎng fù shì fān chén
yǐ xún huán wèi xī, liù dào luàn fēn fēn
gǎi tóu huàn miàn kǒng, bù lí jiù shí rén
sù le hēi àn yù, wú lìng xīn xìng hūn

诗三百三首 二一三韵律

仄仄平平仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄平仄仄仄,仄○仄平平。
仄○仄仄仄,平仄平仄平。

岱山中学诗词网