东阳罹乱后怀王慥使君五首 三

贯休[唐]

东阳罹乱后怀王慥使君五首 三原文赏析

为郡无如王使君,一家清冷似云根。
货财不入崔洪口,俎豆尝闻夫子言。
鬚髮坐成三载雪,黎氓空负二天恩。
不堪西望西风起,纵火昆崙谁为论。

东阳罹乱后怀王慥使君五首 三拼音版

wèi jùn wú rú wáng shǐ jūn, yī jiā qīng lěng shì yún gēn
huò cái bù rù cuī hóng kǒu, zǔ dòu cháng wén fū zǐ yán
xū fà zuò chéng sān zài xuě, lí máng kōng fù èr tiān ēn
bù kān xī wàng xī fēng qǐ, zòng huǒ kūn lún shuí wèi lùn

东阳罹乱后怀王慥使君五首 三韵律

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平平平平。

岱山中学诗词网