七言 四十

吕岩[唐]

七言 四十原文赏析

本末无非在玉都,亦曾陆地作凡夫。
吞金食气先从有,悟理归真便入无。
水火自然成既济,阴阳和合自相符。
炉中炼出延年药,溟渤从教变復枯。

七言 四十拼音版

běn mò wú fēi zài yù dōu, yì céng lù dì zuò fán fū
tūn jīn shí qì xiān cóng yǒu, wù lǐ guī zhēn biàn rù wú
shuǐ huǒ zì rán chéng jì jì, yīn yáng hé hé zì xiāng fú
lú zhōng liàn chū yán nián yào, míng bó cóng jiào biàn fù kū

七言 四十韵律

仄仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网