七言 二十九

吕岩[唐]

七言 二十九原文赏析

日影元中合自然,奔雷走电入中原。
长驱赤马居东殿,大启朱门泛碧泉。
怒拔昆吾歌圣化,喜陪孤月贺新年。
方知此是生生物,得在仁人始受传。

七言 二十九拼音版

rì yǐng yuán zhōng hé zì rán, bēn léi zǒu diàn rù zhōng yuán
cháng qū chì mǎ jū dōng diàn, dà qǐ zhū mén fàn bì quán
nù bá kūn wú gē shèng huà, xǐ péi gū yuè hè xīn nián
fāng zhī cǐ shì shēng shēng wù, dé zài rén rén shǐ shòu chuán

七言 二十九韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网