咏盏

张鷟[唐]

咏盏原文赏析

发初先向口,欲竟渐伸头。
从君中道歇,到底郎(《唐人小说》本作即。
)须休。

咏盏拼音版

fā chū xiān xiàng kǒu, yù jìng jiàn shēn tóu
cóng jūn zhōng dào xiē, dào dǐ láng táng rén xiǎo shuō běn zuò jí
xū xiū

咏盏韵律

仄平平仄仄,仄仄仄平平。
○平○仄仄,仄仄平?平平仄仄仄仄仄。
?平平。

岱山中学诗词网