赠何遐

韦皋[唐]

赠何遐原文赏析

腰间宝剑七星文,掌上弯弓挂六钧。
箭发云中双鴈落,始知秦地有将军。
(见《舆地纪胜》卷一四五《简州》)(按:《全唐诗》卷三一四收此诗,有缺文,今重录。
)。

赠何遐拼音版

yāo jiān bǎo jiàn qī xīng wén, zhǎng shàng wān gōng guà liù jūn
jiàn fā yún zhōng shuāng yàn luò, shǐ zhī qín dì yǒu jiāng jūn
jiàn yú dì jì shèng juǎn yī sì wǔ jiǎn zhōu àn: quán táng shī juàn sān yī sì shōu cǐ shī, yǒu quē wén, jīn zhòng lù

赠何遐韵律

平○仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平○平仄仄,仄平平仄仄○平。
?仄平仄仄○仄仄仄仄仄平??仄?平平平仄○仄仄○仄平,仄仄平,平○仄。
?。

岱山中学诗词网