十二时歌 十

从谂[唐]

十二时歌 十原文赏析

黄昏戌,独坐一间空暗室。
阳燄灯光永不逢,眼前纯是金州漆。
钟不闻,虚度日,唯闻老鼠闹啾唧。
凭何更得有心情,思量念箇波罗蜜。

十二时歌 十拼音版

huáng hūn xū, dú zuò yī jiān kōng àn shì
yáng yàn dēng guāng yǒng bù féng, yǎn qián chún shì jīn zhōu qī
zhōng bù wén, xū dù rì, wéi wén lǎo shǔ nào jiū jī
píng hé gèng dé yǒu xīn qíng, sī liang niàn gè bō luó mì

十二时歌 十韵律

平平仄,仄仄仄○○仄仄。
平仄平平仄仄平,仄平○仄平平仄。
平仄○,平仄仄,仄○仄仄仄平仄。
平平○仄仄平平,○○仄仄平平仄。

岱山中学诗词网