送孙推官之阙下

魏野[宋]

送孙推官之阙下原文赏析

此去知君免嘆嗟,荐章先已到京华。
宾筵沉滞才虽久,仙省遨游路不赊。
绿映酒旗村店柳,红迎诗笔御园花。
几多祖席棠郊外,马上回看日已斜。

送孙推官之阙下拼音版

cǐ qù zhī jūn miǎn tàn jiē, jiàn zhāng xiān yǐ dào jīng huá
bīn yán chén zhì cái suī jiǔ, xiān shěng áo yóu lù bù shē
lǜ yìng jiǔ qí cūn diàn liǔ, hóng yíng shī bǐ yù yuán huā
jǐ duō zǔ xí táng jiāo wài, mǎ shàng huí kàn rì yǐ xié

送孙推官之阙下韵律

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网