忆洛阳

寇准[宋]

忆洛阳原文赏析

金谷春来柳自黄,晓烟晴日映宫墙。
不堪花下听歌处,却向长安忆洛阳。

忆洛阳拼音版

jīn gǔ chūn lái liǔ zì huáng, xiǎo yān qíng rì yìng gōng qiáng
bù kān huā xià tīng gē chù, què xiàng cháng ān yì luò yáng

忆洛阳韵律

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网