十月三日相公花下小饮赋四题 三日醼集

梅尧臣[宋]

十月三日相公花下小饮赋四题 三日醼集原文赏析

萧然寒圃有残芳,吟遍朱栏向夕阳。
既许坐陪公衮贵,却惭蒿羽接鸾凰。

十月三日相公花下小饮赋四题 三日醼集拼音版

xiāo rán hán pǔ yǒu cán fāng, yín biàn zhū lán xiàng xī yáng
jì xǔ zuò péi gōng gǔn guì, què cán hāo yǔ jiē luán huáng

十月三日相公花下小饮赋四题 三日醼集韵律

平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网