和范景仁王景彝殿中杂题三十八首并次韵 游延羲阁后药栏

梅尧臣[宋]

和范景仁王景彝殿中杂题三十八首并次韵 游延羲阁后药栏原文赏析

授经闻汉帝,尝此讲秦余。
一日承丹诏,同时见子虚。
来游琼阁外,閒傍药栏初。
柳絮轻黏履,薇条涩惹裾。
解归巢上燕,思寄袖中书。
此鸟如矜慎,飞飞与客疎。

和范景仁王景彝殿中杂题三十八首并次韵 游延羲阁后药栏拼音版

shòu jīng wén hàn dì, cháng cǐ jiǎng qín yú
yī rì chéng dān zhào, tóng shí jiàn zǐ xū
lái yóu qióng gé wài, xián bàng yào lán chū
liǔ xù qīng nián lǚ, wēi tiáo sè rě jū
jiě guī cháo shàng yàn, sī jì xiù zhōng shū
cǐ niǎo rú jīn shèn, fēi fēi yǔ kè shū

和范景仁王景彝殿中杂题三十八首并次韵 游延羲阁后药栏韵律

仄平○仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,○仄仄平平。
仄仄○平仄,平平仄仄平。
仄平平仄○,○仄仄○平。
仄仄○平仄,平平仄仄○。

岱山中学诗词网