雪霁登休逸臺

韩琦[宋]

雪霁登休逸臺原文赏析

休逸臺头雪乍晴,病眸虽涩亦增明。
几年无此三农乐,万物皆随一气清。
修竹拒寒森晚节,垂杨偷润袅春情。
当轩欲绘西山景,巧笔何人似李成。

雪霁登休逸臺拼音版

xiū yì tái tóu xuě zhà qíng, bìng móu suī sè yì zēng míng
jǐ nián wú cǐ sān nóng lè, wàn wù jiē suí yī qì qīng
xiū zhú jù hán sēn wǎn jié, chuí yáng tōu rùn niǎo chūn qíng
dāng xuān yù huì xī shān jǐng, qiǎo bǐ hé rén shì lǐ chéng

雪霁登休逸臺韵律

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网