己酉中元

韩琦[宋]

己酉中元原文赏析

烦蒸求得到中元,余酷侵人尚鲜欢。
病塞不能衝酒堰,气清终已倒盂兰。
陈编就榻将开懒,危阁凌风欲下难。
闻道禾弮尽踰尺,日西偏喜夕霞丹。

己酉中元拼音版

fán zhēng qiú dé dào zhōng yuán, yú kù qīn rén shàng xiān huān
bìng sāi bù néng chōng jiǔ yàn, qì qīng zhōng yǐ dào yú lán
chén biān jiù tà jiāng kāi lǎn, wēi gé líng fēng yù xià nán
wén dào hé quān jǐn yú chǐ, rì xī piān xǐ xī xiá dān

己酉中元韵律

平平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网