秋登兰山寄张五

孟浩然[唐]

秋登兰山寄张五原文赏析

北山白云裏,隐者自怡悦。
相望试登高,心飞逐鸟灭。
愁因薄暮起,兴是清秋发。
时见归村人,沙行渡头歇。
天边树若荠,江畔舟如月。
何当载酒来,共醉重阳节。

秋登兰山寄张五拼音版

běi shān bái yún lǐ, yǐn zhě zì yí yuè
xiāng wàng shì dēng gāo, xīn fēi zhú niǎo miè
chóu yīn bó mù qǐ, xìng shì qīng qiū fā
shí jiàn guī cūn rén, shā xíng dù tóu xiē
tiān biān shù ruò jì, jiāng pàn zhōu rú yuè
hé dāng zài jiǔ lái, gòng zuì chóng yáng jié

秋登兰山寄张五韵律

仄平仄平仄,仄仄仄平仄。
○仄仄平平,平平仄仄仄。
平平仄仄仄,○仄平平仄。
平仄平平平,平○仄平仄。
平平仄仄○,平仄平○仄。
平○仄仄平,仄仄○平仄。

岱山中学诗词网