寄怀三首 其二

李觏[宋]

寄怀三首 其二原文赏析

根生但为松,翼飞但为凤。
王侯尚可轻,道义本来重。
痴儿似婢妾,寸步矜恩宠。
傍人忍笑时,佯把衣袪弄。

寄怀三首 其二拼音版

gēn shēng dàn wèi sōng, yì fēi dàn wèi fèng
wáng hóu shàng kě qīng, dào yì běn lái zhòng
chī ér shì bì qiè, cùn bù jīn ēn chǒng
bàng rén rěn xiào shí, yáng bǎ yī qū nòng

寄怀三首 其二韵律

平平仄平平,仄平仄平仄。
○平仄仄○,仄仄仄平○。
平平仄仄仄,仄仄平平仄。
仄平仄仄平,平仄○平仄。

岱山中学诗词网