行出东山望汉川

孟浩然[唐]

行出东山望汉川原文赏析

异县非吾土,连山尽绿篁。
平田出郭少,盘坂入云长。
万壑归于汉,千峰划彼苍。
猿声乱楚峡,人语带巴乡。
石上攒椒树,藤间缀蜜房。
雪余春未暖,岚解昼初阳。
征马疲登顿,归帆爱渺茫。
坐欣沿溜下,信宿见维桑。

行出东山望汉川拼音版

yì xiàn fēi wú tǔ, lián shān jǐn lǜ huáng
píng tián chū guō shǎo, pán bǎn rù yún zhǎng
wàn hè guī yú hàn, qiān fēng huà bǐ cāng
yuán shēng luàn chǔ xiá, rén yǔ dài bā xiāng
shí shàng zǎn jiāo shù, téng jiān zhuì mì fáng
xuě yú chūn wèi nuǎn, lán jiě zhòu chū yáng
zhēng mǎ pí dēng dùn, guī fān ài miǎo máng
zuò xīn yán liū xià, xìn sù jiàn wéi sāng

行出东山望汉川韵律

仄○平平仄,平平仄仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平○。
仄仄平平仄,平平仄仄○。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平○仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,平○仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

岱山中学诗词网