安乐窝中吟 其一二

邵雍[宋]

安乐窝中吟 其一二原文赏析

安乐窝中虽不拘,不拘终不失吾儒。
轻醇酒用小盏饮,豪壮诗将大字书。
花木暄妍春雨后,山川澄净九秋余。
闲中意思长多少,无忝人间一丈夫。

安乐窝中吟 其一二拼音版

ān lè wō zhōng suī bù jū, bù jū zhōng bù shī wú rú
qīng chún jiǔ yòng xiǎo zhǎn yǐn, háo zhuàng shī jiāng dà zì shū
huā mù xuān yán chūn yǔ hòu, shān chuān chéng jìng jiǔ qiū yú
xián zhòng yì sī cháng duō shǎo, wú tiǎn rén jiān yī zhàng fū

安乐窝中吟 其一二韵律

平仄平平平仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄仄仄仄,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网