赋秋日悬清光赐房玄龄

太宗皇帝[唐]

赋秋日悬清光赐房玄龄原文赏析

秋露凝高掌,朝光上翠微。
参差丽双阙,照耀满重闱。
仙驭随轮转,灵乌带影飞。
临波无定彩,入隙有圆晖。
还当葵藿志,倾叶自相依。

赋秋日悬清光赐房玄龄拼音版

qiū lù níng gāo zhǎng, cháo guāng shàng cuì wēi
cēn cī lì shuāng quē, zhào yào mǎn zhòng wéi
xiān yù suí lún zhuàn, líng wū dài yǐng fēi
lín bō wú dìng cǎi, rù xì yǒu yuán huī
hái dāng kuí huò zhì, qīng yè zì xiāng yī

赋秋日悬清光赐房玄龄韵律

平仄○平仄,平平仄仄平。
○平仄平仄,仄仄仄○平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
○平平仄仄,仄仄仄平平。
平○平仄仄,平仄仄○平。

岱山中学诗词网