宴中山

太宗皇帝[唐]

宴中山原文赏析

驱马出辽阳,万里转旗常。
对敌六奇举,临戎八阵张。
斩鲸澄碧海,卷雾扫扶桑。
昔去兰萦翠,今来桂染芳。
云芝浮碎叶,冰镜上朝光。
回首长安道,方欢宴柏梁。

宴中山拼音版

qū mǎ chū liáo yáng, wàn lǐ zhuǎn qí cháng
duì dí liù qí jǔ, lín róng bā zhèn zhāng
zhǎn jīng chéng bì hǎi, juǎn wù sǎo fú sāng
xī qù lán yíng cuì, jīn lái guì rǎn fāng
yún zhī fú suì yè, bīng jìng shàng cháo guāng
huí shǒu cháng ān dào, fāng huān yàn bǎi liáng

宴中山韵律

○仄仄平平,仄仄仄平平。
仄仄仄平仄,○平仄仄○。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
○仄○平仄,平平仄仄平。

岱山中学诗词网