绝句六十四首 其三九

张伯端[宋]

绝句六十四首 其三九原文赏析

玄牝之门世罕知,休将口鼻妄施为。
饶君吐纳经千载,争得金乌搦兔儿。

绝句六十四首 其三九拼音版

xuán pìn zhī mén shì hǎn zhī, xiū jiāng kǒu bí wàng shī wéi
ráo jūn tǔ nà jīng qiān zǎi, zhēng de jīn wū nuò tù ér

绝句六十四首 其三九韵律

平仄平平仄仄平,平平仄仄仄仄平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网