读墨

王安石[宋]

读墨原文赏析

谁为尧舜徒,孔子而已矣。
人皆是尧舜,未必知孔子。
伯夷不辱身,柳下援而止。
孔子尚有言,我则异于是。
兼爱为无父,排斥固其理。
孔墨必相用,自古宁有此。
退之嘲鲁连,顾未知之耳。
如何蔽于斯,独有见于彼。
凡人工自私,翟也信奇伟。
惜乎不见正,遂与中庸诡。
退之醇孟轲,而駮荀杨氏。
至其趣舍间,亦又蔽于己。
化而不自知,此语孰云俚。
咏言以自警,吾诗非好诋。

读墨拼音版

shuí wèi yáo shùn tú, kǒng zǐ ér yǐ yǐ
rén jiē shì yáo shùn, wèi bì zhī kǒng zǐ
bó yí bù rǔ shēn, liǔ xià yuán ér zhǐ
kǒng zǐ shàng yǒu yán, wǒ zé yì yú shì
jiān ài wèi wú fù, pái chì gù qí lǐ
kǒng mò bì xiāng yòng, zì gǔ níng yǒu cǐ
tuì zhī cháo lǔ lián, gù wèi zhī zhī ěr
rú hé bì yú sī, dú yǒu jiàn yú bǐ
fán rén gōng zì sī, dí yě xìn qí wěi
xī hū bú jiàn zhèng, suì yǔ zhōng yōng guǐ
tuì zhī chún mèng kē, ér bó xún yáng shì
zhì qí qù shè jiān, yì yòu bì yú jǐ
huà ér bù zì zhī, cǐ yǔ shú yún lǐ
yǒng yán yǐ zì jǐng, wú shī fēi hǎo dǐ

读墨韵律

平平平仄平,仄仄平仄仄。
平平仄平仄,仄仄平仄仄。
仄平仄仄平,仄仄○平仄。
仄仄仄仄平,仄仄仄平仄。
○仄平平仄,平仄仄○仄。
仄仄仄○仄,仄仄平仄仄。
仄平平仄平,仄仄平平仄。
○平仄平平,仄仄仄平仄。
平平平仄平,仄仄仄平仄。
仄平仄仄○,仄仄○平仄。
仄平平仄○,平仄平平仄。
仄○仄仄○,仄仄仄平仄。
仄平仄仄平,仄仄仄平仄。
仄平仄仄仄,平平平仄仄。

岱山中学诗词网