假中对雨呈县中僚友

韦应物[唐]

假中对雨呈县中僚友原文赏析

却足甘为笑,闲居梦杜陵。
残莺知夏浅,社雨报年登。
流麦非关忘,收书独不能。
自然忧旷职,缄此谢良朋。

假中对雨呈县中僚友拼音版

què zú gān wèi xiào, xián jū mèng dù líng
cán yīng zhī xià qiǎn, shè yǔ bào nián dēng
liú mài fēi guān wàng, shōu shū dú bù néng
zì rán yōu kuàng zhí, jiān cǐ xiè liáng péng

假中对雨呈县中僚友韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

岱山中学诗词网