题朱陵阁

刘攽[宋]

题朱陵阁原文赏析

苍烟漠漠石粼粼,坐倚山颠瞰水滨。
开阖波涛专阅世,春秋风月不愁人。
未知孤鸟归飞意,聊问长松老大身。
信有朱陵仙府在,玉楼珠殿阙为银。

题朱陵阁拼音版

cāng yān mò mò shí lín lín, zuò yǐ shān diān kàn shuǐ bīn
kāi hé bō tāo zhuān yuè shì, chūn qiū fēng yuè bù chóu rén
wèi zhī gū niǎo guī fēi yì, liáo wèn cháng sōng lǎo dà shēn
xìn yǒu zhū líng xiān fǔ zài, yù lóu zhū diàn quē wèi yín

题朱陵阁韵律

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网