福安寺

闵希声[宋]

福安寺原文赏析

骖鹤凌空载旧经,至今风月有余清。
轩窗物外无尘到,芝朮香中作眼明。
沙鸟宛疑鳬{罒/与}翥,露蜂犹学玉箫声。
高僧不厌庸人扰,煮茗欣颜每见近。

福安寺拼音版

cān hè líng kōng zǎi jiù jīng, zhì jīn fēng yuè yǒu yú qīng
xuān chuāng wù wài wú chén dào, zhī shù xiāng zhōng zuò yǎn míng
shā niǎo wǎn yí fǔ wǎng yǔ zhù, lù fēng yóu xué yù xiāo shēng
gāo sēng bù yàn yōng rén rǎo, zhǔ míng xīn yán měi jiàn jìn

福安寺韵律

平仄平○仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平○仄仄平。
平仄仄平平?仄,仄平○仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄仄。

岱山中学诗词网