自述

释净端[宋]

自述原文赏析

潇洒岩居畔,结茅惟一庵。
清风销暑气,寂寞少人贪。
幽有鸟声碎,禅无衲子参。
斋余林下去,华雨落毵毵。

自述拼音版

xiāo sǎ yán jū pàn, jié máo wéi yī ān
qīng fēng xiāo shǔ qì, jì mò shǎo rén tān
yōu yǒu niǎo shēng suì, chán wú nà zǐ cān
zhāi yú lín xià qù, huá yǔ luò sān sān

自述韵律

平仄平平仄,仄平平仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

岱山中学诗词网