减字木兰花

作者:戴复古

减字木兰花原文及朗读

羊城旧路。
檀板一声惊客去。
不拟重来。
白发飘飘上越台。
故人居处。
曲巷深深通竹所。
问讯桃花。
欲访刘郎不在家。

减字木兰花拼音版

yáng chéng jiù lù
tán bǎn yī shēng jīng kè qù
bù nǐ chóng lái
bái fà piāo piāo shàng yuè tái
gù rén jū chǔ
qū xiàng shēn shēn tōng zhú suǒ
wèn xùn táo huā
yù fǎng liú láng bù zài jiā

岱山中学诗词网