西湖明月引・江城梅花引

作者:刘埙

西湖明月引・江城梅花引原文及朗读

江村烟雨暗萧萧。
涨寒潮。
送春桡。
目断京尘,何日听鸾箫。
金雀觚棱千里外,指天际,碧云深,魂欲飘。
熏炉炷愁烟尽销。
酒孤斟、谁与招。
满怀情思,任吟笺、赋笔难描。

西湖明月引・江城梅花引拼音版

jiāng cūn yān yǔ àn xiāo xiāo
zhǎng hán cháo
sòng chūn ráo
mù duàn jīng chén, hé rì tīng luán xiāo
jīn què gū léng qiān lǐ wài, zhǐ tiān jì, bì yún shēn, hún yù piāo
xūn lú zhù chóu yān jǐn xiāo
jiǔ gū zhēn shuí yǔ zhāo
mǎn huái qíng sī, rèn yín jiān fù bǐ nán miáo

岱山中学诗词网