踏莎行

作者:王沂孙

踏莎行原文及朗读

白石飞仙,紫霞凄调。
断歌人听知音少。
几番幽梦欲回时,旧家池馆生青草。
风月交游,山川怀抱。
凭谁说与春知道。
空留离恨满江南,相思一夜苹花老。

踏莎行拼音版

bái shí fēi xiān, zǐ xiá qī diào
duàn gē rén tīng zhī yīn shǎo
jǐ fān yōu mèng yù huí shí, jiù jiā chí guǎn shēng qīng cǎo
fēng yuè jiāo yóu, shān chuān huái bào
píng shuí shuō yǔ chūn zhī dào
kōng liú lí hèn mǎn jiāng nán, xiāng sī yī yè píng huā lǎo

岱山中学诗词网