蓦山溪

作者:无名氏

蓦山溪原文及朗读

冰肌玉骨,不与凡花数。
一点破清香,这心情、更谁为主。
愁春归晚,时被雨廉纤,琼枝上,泪淋浪,似恨孤芳处。
幽姿标格,独向江头路。
拟待使君来,把芳心、丁宁分付。
疏篱茅舍,回首试轻辞,争望远,嫁东风,对玉堂同处。

蓦山溪拼音版

bīng jī yù gǔ, bù yǔ fán huā shù
yì diǎn pò qīng xiāng, zhè xīn qíng gèng shuí wéi zhǔ
chóu chūn guī wǎn, shí bèi yǔ lián xiān, qióng zhī shàng, lèi lín làng, shì hèn gū fāng chù
yōu zī biāo gé, dú xiàng jiāng tóu lù
nǐ dài shǐ jūn lái, bǎ fāng xīn dīng níng fēn fù
shū lí máo shè, huí shǒu shì qīng cí, zhēng wàng yuǎn, jià dōng fēng, duì yù táng tóng chǔ

岱山中学诗词网